HeadlineImage

Ämnet omvårdnad

Omvårdnad har sin grund i en humanistisk människosyn där alla människor behandlas likvärdigt oberoende av ålder, kön, sexuell läggning, klass, etnicitet, trosuppfattning och funktionsnivå. Omvårdnad syftar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, understödja läkande och välbefinnande, lindra lidande samt möjliggöra ett värdigt döende. Ämnet omfattar vårdfilosofi, vårdetik, kommunikation och relation, grundläggande behov, vårdmiljö, och vårdorganisation utifrån samhälleliga behov och styrning. Både grundforskning och tillämpad forskning bedrivs i omvårdnad.

Pedagogisk grundsyn

Institutionens pedagogiska grundsyn är att individen/studenten själv skapar och konstruerar kunskap utifrån erfarenheter och upplevelser i interaktion med omvärlden.
Detta skapande förutsätter att det ges möjlighet till ett aktivt kunskapssökande där innehållet i kurserna stödjer och inspirerar studenternas lärande. Undervisningen ska förstärka det egna initiativet, att skapa sin egen kunskap genom delaktighet och ökat engagemang i olika lärprocesser.
Lärarens roll är att skapa en kreativ inlärningsmiljö som kännetecknas av undervisning som stimulerar till att vilja söka kunskap och som tydliggör vad som krävs av studenten.
En förtroendefull relation mellan lärare och student, där studentens erfarenheter och tidigare kunskap beaktas, är värdefull för att stödja studentens lärande mot att uppnå förväntade studieresultat.