HeadlineImage

Utbildning på forskarnivå

Som färdigutbildad sjuksköterska/röntgensjuksköterska har du möjlighet att fortsätta att utbilda dig till specialistsjuksköterska/barnmorska eller gå vidare till ett masterprogram i omvårdnad. Du kan också gå en forskarutbildning som leder till en doktorsexamen.

Utbildning på forskarnivå vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet, kan leda fram till doktors- eller licentiatexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen som kan erhållas i Sverige. Licentiatexamen motsvarar en ”halv” doktorsexamen.

Vad krävs för att komma in på en forskarutbildning?

För att antas till utbildning på forskarnivå ska den sökande ha dels grundläggande behörighet dels särskild behörighet samt bedömas ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå (magisterexamen), fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39§).

Forskaraspiranterna

Är du intresserad av medicinsk forskning?
Är du sjuksköterske- el röntgensjuksköterskestudent?
Forskaraspiranterna är för dig som är intresserad av forskning och närmare vill prova på forskning parallellt med dina grundutbildningsstudier.

Läs om de senaste avhandlingarna från institutionen

[2018-06-05] Tid Tillsammans, en omvårdnadsintervention som fokuserar vardagslivet inom psykiatrisk heldygnsvård. Patienters och personals perspektiv. Jenny Molin

[2018-05-31] Studier om brandmännens hälsa och välbefinnande i arbetet, Ann Jacobsson

[2018-04-25] Ledarskap, personcentrerad vård och personalens arbetssituation i särskilda boenden för äldre i Sverige, Annica Backman

[2018-01-31] Att förstå andlighet och religiositet bland de allra äldsta. Skattningar och erfarenheter, Catharina Norberg

[2018-01-10] Vård i livets slutskede på särskilt boende för äldre personer; närstående och vårdpersonals skattade och berättade erfarenheter, Sofia Andersson

[2017-09-26] Trivsel i svenska särskilda boenden för äldre, Sabine Björk

[2017-06-07] Hur kan man minska expositionen för blodförtunnande medel vid dialys av patienter med blödningsrisk?, Malin Skagerlind

[2017-04-04] Födoämnesöverkänslighet bland skolbarn - prevalens, livskvalitet och upplevelser vid dubbel-blind placebo-kontrollerad födoämnesprovokation, Åsa Strinnholm

[2016-12-12] Hopp och livskamp - patienters erfarenheter av kateterburen klaffimplantation, Karin Olsson

[2016-11-17] Upplevelser av att vara i etiskt svåra vårdsituationer och en intervention med etiskt stöd i klinisk verksamhet, Catarina Fischer Grönlund

[2016-05-31] Följsamhet till riktlinjer gällande venös provtagning bland sjuksköterskestudenter och vårdpersonal, Karin Nilsson

[2016-05-23] Tröst genom hälsostödjande familjesamtal - upplevelser och effekter av en familjecentrerad intervention, Åsa Dorell

[2016-04-11] Akut förvirringstillstånd (delirium) hos äldre personer som genomgått hjärtkirurgi - riskfaktorer, demens, patienternas erfarenheter och skattningsinstrument, Helena Claesson Lingehall

[2016-03-02] Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre kvinnor, Erika Boman

[2015-12-07] Ungdomars upplevelser av att genomgå skolioskirurgi, psykologiska aspekter och mönster av smärta, Anna-Clara Rullander

[2015-09-30] Förhandlade kunskapspositioner - kommunikation i traumateam, Maria Härgestam

[2015-09-15] Gravida kvinnor och barnmorskor möts inte i kostrådgivning - studier inom svensk mödrahälsovård, Anna Lena Wennberg

[2015-06-01] Förebygga utan att överbeskydda - skador bland barn och äldre i utomhusmiljö, Lina Gyllencreutz

[2015-05-19] Termisk komfort och patienters exponering för kyla inom ambulanssjukvården, Jonas Aléx

[2015-03-16] Samvetsstress och utbrändhet bland vårdpersonal som arbetar på äldreboenden, Johan Åhlin

[2015-03-11] Symtom, fördröjning och beslut att söka vård vid hjärtinfarkt hos patienter med diabetes, Karin Hellström Ängerud


Våra doktorander

Se våra doktorander presentera sina avhandlingsprojekt.