FAQ/Vanliga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får från er studenter.

FAQ/Vanliga frågor


Vilka regler gäller för senare del?

Anmälan till senare del av program/studieortsbyte

Lediga platser kan uppstå på termin två och framåt på någon/några av universitetets programutbildningar. Beslut om huruvida dessa skall återbesättas fattas av fakultetsnämnd, och information om huruvida antagning sker till senare del av ett visst program lämnas av programstudievägledare motsv. Den som uppfyller behörighetskraven kan ansöka om att bli antagen till en av dessa lediga studieplatser.

Umeå universitet har lokalt beslutade regler om antagning till senare del av program. Grundtanken med reglerna är att göra det möjligt för den som har tidigare resultat från akademiska studier att söka till program och tillgodoräkna sig dessa studier.

Den som vill byta program kan också söka till senare del av program. Det är inte tillåtet för två personer att byta plats.

Den som vill byta studieort för ett program han/hon redan är antagen till skall också söka senare del av program.

För antagning till senare del av program gäller följande:

 • - Fakultetsnämnd beslutar huruvida eventuella vakanser på program ska återbesättas och hur många platser som ska fyllas.
 • - Fakultetsnämnd/institution bedömer de sökandes meriter och beslutar om behörighet samt till vilken termin sökande ska konkurrera.
 • - Anmälan görs på www.antagning.se. Information om anmälningsalternativen finns på www.umu.se och www.antagning.se.
 • - Sista dag för anmälan är 15 april respektive 15 oktober.
 • - Antagning till vakanta platser på program kan ske upp till tre veckor efter terminsstart

Hur sker urvalet vid antagning till senare del?

Vid antagning till ledig studieplats på termin 2 av ett utbildningsprogram gäller samma regler för urval som vid antagning till termin 1 på programmet. (se 6.3.1.2). Dessa regler är lokalt beslutade vid Umeå universitet.

Till termin 3 och framåt antas sökande i följande prioritetsordning:

 • Studenter som anmält studieuppehåll på programmet men inte beviljats platsgaranti
 • Studenter som anmält studieavbrott på programmet
 • Övriga studenter som avbrutit studierna på programmet
 • Övriga behöriga sökande
Meritvärdering inom varje grupp görs med hänsyn till uppnådda högskolepoäng i statlig högskoleutbildning eller motsvarande per visst datum.

Hur gör jag för att återuppta studier efter studieuppehåll eller studieavbrott?

Jag har studieuppehåll med platsgaranti, hur går jag tillväga för att återuppta mina studier?

Jag går en utbildning vid ett annat lärosäte men vill byta till Umeå universitet, hur gör jag?

Du gör din ansökan via Senare del av program

Som student från ett annat lärosäte följer du ansökningsprocessen. Du ansöker inte till en viss termin utan blir senare inplacerad där du eventuellt ska fortsätta programmet.

Institutionen kontaktar dig sedan via mail cirka en vecka efter det att ansökningstiden gått ut. Det vi önskar är att du i det skedet skickar in kursplaner med tillhörande litteraturlista för de kurser du läst samt studieintyg som bekräftar dina studieresultat. Även studiehandledning är till hjälp för bedömning.

När bedömningen är gjord blir du kontaktad för information om vilken termin/kurs som eventuellt blir aktuell för dig att påbörja inom programmet.

Vid eventuella frågor, kontakta studievägledare Helen Forsgren, helen.forsgren@umu.se 090-786 91 13.

Jag vill byta studieort, hur gör jag?

Om du har en önskan att byta studieort inom Umeå universitet ansöker du som ovan till Jag är antagen till program eller kurs, var hittar jag mitt välkomstbrev?

Har du blivit antagen vid urvalsomgång 1 eller 2 får du ett antagningsbesked till den mail- alternativt bostadsadress du angivit när du gjorde din ansökan. Av antagningsbeskedet framgår var du kan hitta ditt välkomstbrev. Kommer du in som reserv skickar institutionen information till dig i samband med antagning. Välkomstbrevet finns även via institutionens hemsida, www.omvardnad.umu.se/student/

Jag är antagen till ett program, måste jag anmäla mig till var och en av kurserna på nästa termin?

Om du läser på ett program blir du gruppanmäld till obligatoriska kurser kommande termin.

Om däremot valbara kurser ingår i ditt program måste du själv anmäla dig till dem enligt de instruktioner du får av institutionen.

OBS! Oavsett hur du är anmäld måste du tacka ja till samtliga kurser för att behålla din plats! Det gör du när du får ditt antagningsbesked för kommande termin.

Jag ser att utbildningen är öppen för sen anmälan. Hur stor chans har jag att komma in?

Sen anmälan innebär att du har skickat in din anmälan efter anmälningstidens utgång. De reserver som har skickat in sin anmälan i tid kommer före den som har skickat in en sen anmälan. Chansen att antas på ett program eller kurs är beroende av vilken utbildning du sökt och hur många tidigare antagna studenter som väljer att inte påbörja sina studier.

Måste jag svara på antagningsbeskedet?

Ja, annars förlorar du din plats. Det gäller även programstudenter inför varje termin.

Jag står som reserv. Hur stor chans har jag att komma in?

Det är svårt att svara på. Det beror på vilken urvalsgrupp den student som avsäger sig en plats tillhör samt vilken urvalsgrupp du tillhör. Vi kallar alltid reserver i ordning utefter urvalsgrupp.

Vad betyder det när jag är antagen med villkor?

Det betyder att du måste ha uppfyllt och styrkt samtliga behörighetskrav innan du kan påbörja dina studier.

Jag är röntgensjuksköterska och vill vidareutbilda mig till specialistsjuksköterska. Är jag behörig?

Nej. För information om behörighet till specialistsjuksköterskeprogrammen, se länk: www.omvardnad.umu.se/student/kurswebben/

Jag har frågor kring VFU (verksamhetsförlagd utbildning)!

Här hittar du svaren till de vanligaste frågorna kring VFU.

Hur hittar jag en bostad?

Du hittar bra information på www.umu.se/utbildning/darfor-umea/hitta-hem/.

Hur hittar man till Vårdvetarhuset?

Här finns en karta till vårdvetarhuset.

Hur ansöker jag om min examen?

Information om examen hittar du på: www.student.umu.se/examen/

Kan jag skicka in ansökan om examen innan jag är klar med sista kursen?

Information om examen hittar du på: www.student.umu.se/examen/

Jag har läst två terminer, är jag undersköterska?

Du har ingen formell utbildning till undersköterska efter att ha läst två terminer på sjuksköterskeprogrammet. Det förekommer dock att man kan få ett vikariat/anställning som undersköterska med tillhörande lön. Det är arbetsgivaren som bestämmer det.

Jag är undersköterska, blir det lättare för mig att bli antagen på sjuksköterskeprogrammet?

Att vara utbildad till undersköterska ger inte förtur till sjuksköterskeprogrammet. Blir man antagen kan det förstås vara värdefullt att ha erfarenhet av arbete inom vården.

Var hittar jag antagningsstatistik?

Jag har sökt en distansutbildning på avancerad nivå, hur ofta och hur många obligatoriska träffar är det?

Våra avancerade distansutbildningar är huvudsakligen nätbaserade men vissa träffar sker på kursorten. Det är några sammankomster per termin. Via den här sidan kommer du åt information om programmens upplägg mm.

Jag har en gammal sjuksköterskeutbildning, hur blir jag behörig till specialistutbildning?

Har man en äldre sjuksköterskeutbildning behöver man komplettera. Hur mycket man behöver komplettera beror på när man läste och hur mycket yrkeserfarenhet man har. Ta kontakt med studievägledningen för mer information.

Jag har svenska som andra språk, kan jag få förlängd skrivtid?

Svenska som andraspråk är inte ett särskilt skäl för att få förlängd skrivtid på tentamen eller inlämningsuppgifter. Vi hänvisar till Studentverkstad för studiestöd.

Kan man läsa sjuksköterskeprogrammet på halvfart?

I dag finns inte möjligheten att läsa sjuksköterskeprogrammet på halvfart.

Om jag vill tillgodoräkna mig tidigare studier, hur gör jag?

Hur ofta startar sjuksköterskeprogrammet på distans?

Distansutbildningen i Skellefteå och Örnsköldsvik startar varje termin och i Lycksele vart tredje år. För nästa programstart se www.umu.se/utbildning.

Jag är antagen men har inte möjlighet att börja. Kan jag behålla min plats till nästa år?

Information om möjlighet att skjuta upp studierna finns på studera.nu.

Själva ansökan om att skjuta upp studierna görs dock vid Umeå universitet, se ansökan om anstånd.

Språkkrav avancerad nivå

De krav på kunskaper i svenska och engelska som ställs i de särskilda behörighetskraven för antagning till våra kurser och program motsvarar de språkkunskaper som ligger i den grundläggande behörigheten som gäller för antagning till grundnivå. Vi medger undantag om vi kan bedöma att det finns motsvarande/tillräckliga kunskaper, t.ex. om man har läst sin behörighetsgivande högskoleutbildning vid svenskt lärosäte.

Jag har valbar kurs inom mitt program. Kan jag välja att läsa en kurs vid ett annat lärosäte?

För den student som, istället för en valbar kurs inom program, önskar söka och läsa någon annan kurs, vid Umeå universitet eller vid annat lärosäte, kan man be om ett förhandsbesked. Gäller det en redan slutförd kurs ska man inte ansöka om förhandsbesked utan om tillgodoräknande, se nedan.

Ett förhandsbesked är inte något formellt beslut utan en vägledande bedömning som avser möjligheten att kunna få kursen tillgodoräknad för motsvarande utbildning när kursen väl slutförts med godkänt resultat. Bedömningen görs i relation till fordringarna för den examen som studenten efter ansökan kan erhålla efter genomgånget utbildningsprogram. Blanketten Ansökan om förhandsbesked, som finns på denna länk, skickas in till aktuellt programråd.

Så snart kursen slutförts med godkänt resultat kan studenten ansöka om tillgodoräknande och få ett formellt beslut. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, och i högskoleförordningen (6 kap).

Jag har en magisterutbildning i omvårdnad men vill bygga på den till en masterutbildning, hur mycket till behöver jag läsa?

Det är kraven för examen som styr. Börja med att titta på examensbeskrivningen för den examen som du vill läsa mot, medicine magisterexamen eller medicine masterexamen med omvårdnad som huvudområde.

I korthet kan man summera kraven som följer:

Magisterexamen,60hp

 • - Avslutade kurser om 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå
 • - Av kurserna på avancerad nivå ska minst 30 hp vara inom huvudområdet (omvårdnad), varav minst 15 hp examensarbete

Masterexamen, 120 hp

 • - Avslutade kurser om 120 hp, varav minst 90 hp på avancerad nivå
 • - Av kurserna på avancerad nivå ska minst 60 hp vara inom huvudområdet (omvårdnad), varav minst 30 (alt. 15+15) hp examensarbete

Därtill ställs för magister- eller masterexamen krav på tidigare avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Kurser från den behörighetsgivande examen kan normalt inte ingå. Undantag framgår av lokal examensordning.

Börja med att räkna ihop de ev. avslutade kurser som du redan har och som du vill ska ingå i examen. Hur många poäng har du inom huvudområdet omvårdnad och på vilken nivå? Hur många poäng har du av kurser som inte räknas till huvudområdet och på vilken nivå? Vad fattas för att nå ditt mål?

Den sammanlagda poängsumman som krävs för examen får enbart grundas på kurser som innehållsmässigt inte överlappar varandra. Kursers nivå och huvudområdestillhörighet kan man normalt utläsa av kursplanen för aktuell kurs. Om det är en kurs som lästs före 1 juli 2007 eller vid ett annat lärosäte, så att det inte är självklart vilken nivå eller vilket huvudområde kursen kan räknas så kan man behöva få det prövat.

Med summeringen som utgångspunkt blir det lättare att se vad du minst måste läsa till för att uppnå fordringarna för examen. Metodkurser kan t.ex. fordras för att uppfylla behörighetskraven för antagning till självständigt arbete/examensarbete. Vilka kurser därutöver som ska läsas handlar förstås inte bara om kraven för examen utan också om vad man har intresse av att fördjupa sig i.

Vad kostar det att studera?

Här hittar du mer information om studieavgifter.

Hur räknas YLE/yrkeslivserfarenhet?

Till barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen, liksom till vissa kurser på avancerad nivå, ingår i behörighetskraven att man ska ha yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid.

Yrkesverksamheten som sjuksköterska ska styrkas med arbetsintyg.

Måste jag bifoga min sjuksköterskelegitimation när jag söker till en specialistutbildning?

Ja, antagningshandläggarna behöver kunna se att du är behörig. Legitimationen är en del av behörighetskraven. Socialstyrelsen kan utfärda antingen elektronisk bekräftelse eller skriftligt intyg gällande din legitimation.

Hur många fysiska träffar är det i distansutbildningen Sjuksöterskeprogrammet på grundnivå?

Våra tre distansutbildningar på orterna Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele (Lycksele-utbildningen startar vart tredje år) är alla "träffrika" distansutbildningar. Det är träffar på studieorterna cirka 3-5 ggr per termin á 2-3 dagar per träff.

VFU (praktik) ska också göras i våra avtalsområden: Västerbotten för Skellefteå och Lycksele och Västernorrland för Ö-vik. VFU:n är cirka 4 veckor per termin förutom termin 1. Våra distansutbildningar är alltså internet-baserade men ortsbundna.

I kurswebben finns scheman och information om campusveckor för distansstudenter i Sjuksköterskeprogrammet.