Samverkan

De flesta av våra kurser och program har en omfattande samverkan med kommuner och landsting i Norra sjukvårdsregionen, framförallt via den verksamhetsförlagda utbildningen. Särskilt intensiv är denna samverkan kring sjuksköterskeprogrammet inom våra kursorter, Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Det här ses som en viktig motor för framtidens möjligheter att rekrytera sjuksköterskor i norra Sverige.

I december 2008 undertecknades ett nytt avtal för samverkan mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet. Avtalet omfattar bland annat VårdSam-området. I och med detta har organisationen för samverkan med landstingen ändrats.

Uppdragsutbildning kan vara ett sätt att tillgodose arbetsgivarens behov av att höja och bredda kompetensen bland sina anställda inom olika verksamhetsområden. På förfrågan kan institutionen ge poänggivande utbildningar/kurser inom omvårdnad samt temadagar med innehåll och uppläggning enligt överenskommelse. Det kan röra sig om såväl kortare som längre kurser och på olika nivåer.

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt. Tillsammans med företag, stiftelse eller offentlig förvaltning arbetar forskare under 4 år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden.

I arbetet med att få ut information om fakultetens forskning till allmänheten anordnar fakulteten varje år ”Forskningens Dag”, som sedan 2006 också ges på en annan ort inom regionen. Institutionens forskare deltar även i universitets satsning på Vetenskapsluncher (ca 10 föreläsningar per termin av forskare från alla fakulteter på Kafe Station i centrala Umeå).