Till umu.se

Organisation

Institutionen för omvårdnads organisation illustreras med en karta som du kan se nedan.

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionens främsta uppgifter är utbildning, forskning/forskarutbildning och kunskapsspridning (tredje uppgiften). Institutionen har personal i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Institutionens ledning består av prefekt och två biträdande prefekter. De biträdande prefekterna har ansvar för grundutbildning på grund respektive avancerad nivå. Institutionen har två studierektorer. Studierektorerna ansvarar för bemanning av institutionens program och kurser. Dessutom har institutionen funktioner såsom studievägledare, internationell kontaktperson, praktikplatsadministratör, KTC-ansvarig, IT-pedagog och administrativ chef.

Från och med 2009 infördes prefektstyre efter beslut av universitetsstyrelsen. Det innebär att prefekten fattar samtliga beslut vid institutionen i enlighet med beslutade delegationer från högre nivå. Besluten kommer att fattas vid regelbundna och protokollsförda möten med institutionens ledningsgrupp.

Berednings- och beslutsorganisation