Historik

Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, är en ung institution vid ett ungt universitet. En enhet för omvårdnadsforskning (inom institutionen för internmedicin) bildades vid universitetet 1980 och var den första i Sverige. Astrid Norberg fick en forskartjänst motsvarande professor i omvårdnadsforskning samma år och utnämndes till Sveriges första professor i omvårdnadsforskning 1987.

Institutionen för omvårdnadsforskning bildades 1988 medan forskarutbildningen startade redan 1982. Från utbildningens start har ett stort antal personer avlagt licentiat- respektive doktorsexamen. Ett flertal av doktoranderna har varit dubbelanknutna till andra institutioner vilket tyder på ett gott tvärvetenskapligt samarbete.

Sjuksköterskeutbildningarna integrerades med universitetet och institutionen för omvårdnadsforskning 1998 och den nya institutionen fick namnet institutionen för omvårdnad. På institutionen för omvårdnad utbildas c:a 1000 av Umeå universitetets drygt 30 000 studenter. Institutionen ansvarar för stora delar av kurserna i sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, specialistprogram för sjuksköterskor och barnmorskeprogrammet samt kandidat-, magister- och masterprogram i omvårdnad. Institutionen har också ett stort antal doktorander som är antagna till medicinska fakultetens forskarutbildning. Omvårdnad är huvudämne i samtliga program utom röntgensjuksköterskeprogrammet som har huvudområdet radiografi och barnmorskeprogrammet som sedan hösten 2015 har huvudområdet sexuell och reproduktiv hälsa.

I juni 1999 flyttade institutionen till Vårdvetarhuset på campusområdet, Umeå universitet. Institutionen lyder organisatoriskt under medicinska fakulteten och har idag omkring 110 anställda lärare, administrativ personal och doktorander.

Under våren 2000 utökades Institutionen för omvårdnad till en flerämnesinstitution där medicinsk etik och medicinsk psykologi ingick. Dessa ämnen har under 2002 - 2003 flyttats till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Sjuksköterskeprogrammet i Örnsköldsvik överfördes från Mittuniversitetet till Umeå universitet 2007.

Institutionen bedriver utbildningar vid fyra orter; Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Samtliga program på avancerad nivå är IT-baserade distansutbildningar och utbildningarna på grundnivå är antingen IT-baserad distans eller campusutbildning där nyttjandet av IT baserade kurser är viktiga inslag.

Händelser under årens gång

1980
Enheten för omvårdnadsforskning bildas

1982
Forskarutbildningen startar

1986
Den första avhandlingen försvaras vid enheten för omvårdnadsforskning

1987
Astrid Norberg blir Sveriges första professor i omvårdnadsforskning

1988
Institutionen för omvårdnadsforskning bildas

1993
Omvårdnad blir huvudämne i sjuksköterskeutbildningen

1998
Sjuksköterskeutbildningen integreras med universitetet och Institutionen för omvårdnad bildas

1999
Institutionen för omvårdnad flyttar till Vårdvetarhuset på campusområdet
Ämnena medicinsk psykologi och medicinsk etik integreras med institutionen
Röntgensjuksköterskeprogrammet startar

2000
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård startar

2002
Medicinsk etik överförs till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Nätburen sjuksköterskeutbildning med IT- och glesbygdsprofil startar med Lycksele som kursort
Barnmorskeutbildningen startar

2003
Medicinsk Psykologi överförs till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

2004
Fram till och med våren 2004 har 40 doktorander disputerat i medicinsk vetenskap med inriktning omvårdnad

2006
Ny utbildningsplan i röntgensjuksköterskeprogrammet där obligatorisk kandidatexamen införs
Magisterutbildning i Kardiologi startar och avslutas hösten 2008

2007
Vid Högskoleverkets utvärdering uppfyller barnmorskeutbildningen, röntgensjuksköterskeprogrammet och specialistutbildningarna för sjuksköterskor kraven för högre utbildning
Ett nationellt samarbete för att genomföra specialistsjuksköterske-programmet med inriktning mot vård av äldre startar från hösten
Sjuksköterskeprogrammet i Örnsköldsvik överförs till Umeå universitet den 1 juli
Sjuksköterskeprogrammet revideras och anpassas till ny examensordning från hösten
Samtliga specialistsjuksköterskeprogram anpassas till avanceradnivå med möjlighet att ta ut en magisterexamen från hösten

2008
Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad startar på höstterminen och avslutas 2012

2010
Radiografi inrättas som huvudområde för kandidat- och magisterexamen
Programstöd för forskning i samarbete med Karolinska Institutet beslutas, programmet benämns Svensk ForskningsOmråde-Vård (SFO-V)

2011
Kliniskt träningscentrum (KTC) renoveras och utvecklas för att bättre anpassas till utmaningar i utbildningarna som bedrivs på institutionen. Förutom att en avancerad simuleringsdocka köps även en ambulanshytt för simuleringsövningar. Ambulanshytten byggs in på KTC. Simuleringarna möjliggör verklighetstrogna examinationer.
Magisterprogram i Arbetsliv och hälsa inriktning Företagssköterska startar

2013
Masterprogram i omvårdnad 120 hp startar

2014
Programstöd från Forte för programmet U-age beslutas

2014-16
Universitetskanslerämbetet (UKÄ) utvärderar institutionens alla yrkes- och generella examina. Ett stort antal utbildningsplaner på både grund och avancerad nivå revideras för att anpassas till dagens utmaningar i vården.

2015
Den hundrade doktoranden vid Institutionen för Omvårdnad disputerar oktober månad
Huvudområdet Sexuell och reproduktiv hälsa inrättas för barnmorskeprogrammet

2016
Sjuksköterskeprogrammet IT-baserad Distans startar med antagning i Skellefteå och Örnsköldsvik.


Astrid Norberg