Om institutionen

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten med stort grundutbildningsuppdrag och totalt 15 utbildningsprogram på fyra kursorter: Vårdvetarhuset på sjukhusområdet i Umeå, Skellefteå på Skeriaområdet, campus Örnsköldsvik samt Lycksele.

Pedagogisk grundsyn

Institutionens pedagogiska grundsyn är att individen/studenten själv skapar och konstruerar kunskap utifrån erfarenheter och upplevelser i interaktion med omvärlden.
Detta skapande förutsätter att det ges möjlighet till ett aktivt kunskapssökande där innehållet i kurserna stödjer och inspirerar studenternas lärande. Undervisningen ska förstärka det egna initiativet, att skapa sin egen kunskap genom delaktighet och ökat engagemang i olika lärprocesser.
Lärarens roll är att skapa en kreativ inlärningsmiljö som kännetecknas av undervisning som stimulerar till att vilja söka kunskap och som tydliggör vad som krävs av studenten.
En förtroendefull relation mellan lärare och student, där studentens erfarenheter och tidigare kunskap beaktas, är värdefull för att stödja studentens lärande mot att uppnå förväntade studieresultat.

Inom institutionen utbildas c:a 1000 av Umeå universitets drygt 30.000 studenter.
Program

Vi bedriver också forskning i omvårdnad och i vår forskarutbildning finns ett tjugotal aktiva doktorander.
Forskning

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder.
Internationalisering


Kalendarium Omvårdnad

Till kalendariet